top of page

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (NL)

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 

Planning by Nicki: 

Mevrouw Nicole Faaij, handelende onder de naam: ‘Planning by Nicki’ gevestigd in Moordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88157407; 

 

Opdrachtnemer: 

‘Planning by Nicki’; 

 

Opdrachtgever:

De klant in wiens opdracht ‘Planning by Nicki’ diensten zal verrichten; 

 

Diensten:

Weddingplanning op maat, ceremoniemeesterschap, organiseren van babyshowers, organiseren van diverse andere evenementen; Wedding styling, bloemenwerk.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening van een of meerdere Diensten; 

 

Toeleverancier: 

Degene die zich direct of indirect jegens Opdrachtnemer heeft verbonden om Diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords; 

 

Derde: 

De stagiaire of de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of de persoon of rechtspersoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer, is ingeschakeld om de overeengekomen Diensten uit te voeren; 

 

Persoonsgegevens: 

Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

 

Verwerken van persoonsgegevens: o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen; ARTIKEL 2. ALGEMEEN 

 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan Toeleveranciers dienen te worden betrokken. 

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 

5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen. 

 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze algemene voorwaarden. 

 

7. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door Derden waaronder in te schakelen Toeleveranciers zijn niet inbegrepen in de prijzen van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Eventuele bijkomende kosten, berekend door Toeleveranciers of Derden, zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 

 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, na de datum van verzending. 


2. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie en ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever. 

 

3. Indien vooraf geen offerte is verstrekt geldt het volgende: de Opdrachtnemer zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever sturen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na dagtekening bij de Opdrachtnemer is. 

 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

5. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn. Versie October 2022.

 

6. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

7. Minderwerk wordt nooit verrekend omdat het verstrekte advies en de ondersteuning ook bij minderwerk hetzelfde blijft. Indien het minderwerk substantieel is, zal Opdrachtnemer een geheel nieuwe offerte uitbrengen. 

 

8. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten en zonder eventueel aan BUMA/STEMRA en of SENA af te dragen gelden of aan te vragen vergunningen. 

 

9. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting. 

 

10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

11. Derden, waaronder ook werknemers of stagiairs van Opdrachtnemer, hebben geen recht om Opdrachtnemer te binden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer. 


 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een een ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een Toeleverancier of andere Derde. 

 

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (persoons)gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (persoons)gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens. 

 

5. Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren activiteit, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat deze ook 

 

6. Indien door Opdrachtnemer ingeschakelde Toeleveranciers of een andere Derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten zijn niet inbegrepen in het tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen bedrag. 

 

7. Indien Opdrachtgever Derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op (in)directe wijze betrekken van een Derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. 


8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van Toeleveranciers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn. 

 

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van Opdrachtgever ten gevolge van schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen en/of nalaten van Toeleveranciers. 

 

10. Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden te staken, zonder het recht op restitutie voor de Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer de werkzaamheden niet naar behoren en op een veilige manier kan uitvoeren. In dat geval heeft de Opdrachtnemer tevens het recht om voorwaarden alsnog naar behoren uit te voeren. 

 

11. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een reis, accommodatie en/of vervoer in of naar het buitenland dient te verzorgen, is Opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd zo niet verplicht een reisagent in te schakelen die kan voldoen aan de nieuwe Richtlijn pakketreizen. ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 

4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen Versie maart 2020 daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten voor het aanvragen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. aanvullende werkzaamheden op te schorten, totdat betaling van de aanvullende werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 

 

5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

6. In afwijking van lid 5 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. 

 

ARTIKEL 6. HONORARIUM 

 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Voorts mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

 

5. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

 

6. De door Opdrachtnemer gemaakte reiskosten in het kader van de uitvoering van de opdracht in binnen- en buitenland, worden tussentijds in rekening gebracht op basis van €0,30 excl. btw per gereden kilometer. 

 

7. Tol- en parkeerkosten in binnen- en buitenland zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

8. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een maaltijd voor Opdrachtnemer en de eventueel door haar ingeschakelde Derden.


 

ARTIKEL 7. BETALING, RENTE EN INCASSOKOSTEN

 

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden pas aanvangen, na ontvangst van de overeengekomen (deel)betaling.

 

2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders is overeengekomen) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het banknummer ten name van Opdrachtnemer. 

 

3. Het overeengekomen bedrag wordt op de navolgende wijze gefactureerd: 50% na de ondertekening van de Overeenkomst en voor de aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden. 50% uiterlijk 7 dagen voor de bruiloft. Dit bedrag (50%) dient te worden voldaan uiterlijk 2 dagen voor de bruiloft. 

 

4. Nacalculaties zullen worden gefactureerd nadat de bruiloft heeft plaatsgevonden en dienen in één keer te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum. 

 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, in geval van betaling door de Opdrachtgever binnen de genoemde termijnen uitblijft. 

 

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de uitvoering van de Diensten schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de overeengekomen termijn te voldoen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

 

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

9. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. 

 

10. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

 

11. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 8. ANNULERING 

 

1. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. 

 

2. Bij annulering door de Opdrachtgever is hij verplicht alle Versie maart 2020 8. Door Oprachtnemer en door hem ingeschakelde Derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen. De annuleringskosten voor de overeengekomen diensten bedragen:

 

3) Opdrachtnemer zal de werkzaamheden pas aanvangen, na ontvangst van de overeengekomen (deel)betaling. door Oprachtnemer en door hem ingeschakelde Derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen. De annuleringskosten voor de overeengekomen diensten bedragen: Versie October 2022 A) in de periode tot 4 weken (30 dagen) voor het aanvangsmoment 80% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de Overeenkomst van de opdracht; B) in de periode van 4 weken tot 1 week (23 dagen) voor het aanvangsmoment 90% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van de opdracht; C) in de periode van 1 week (7 dagen) voor het aanvangsmoment op of de dag van de bruiloft, 100% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; 

 

4). De annuleringskosten worden verhoogd met 15% administratiekosten, over de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. 

 

5. De Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige Derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. 

 

6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden, tenzij dit in alle redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Overdracht vindt slechts plaats nadat alle facturen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever zijn voldaan. 


 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 

1. De intellectuele Eigendomsrechten op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentaires, ideeën, activiteiten, ontwerpen en of andere (schriftelijke of digitale) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan Derden kenbaar te maken, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 


 

ARTIKEL 10. KLACHTEN 

 

1. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichtte Diensten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na afloop van de bruiloft schriftelijk per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 

 

ARTIKEL 11. OPZEGGING, ONTBINDING, OPSCHORTING

 

1. Onverminderd het bepaalde in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, heeft Opdrachtnemer ingeval van wanprestatie van de Opdrachtgever onder meer het recht zijn verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. naar keuze van Opdrachtnemer. In dat geval heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van alle door haar geleden schade. 

 

2. Opdrachtnemer heeft steeds de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, indien: A) De Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling; B) Het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd; C) Indien de veiligheid van Opdrachtnemer, gasten en/of personeel of andere personen onvoldoende wordt gewaarborgd. 

 

3. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID 

 

1. Opdrachtgever is verplicht zelf en annuleringsverzekering voor de bruiloft (bruiloft verzekering) af te sluiten. 

 

2. Opdrachtnemer beperkt haar aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever tot die gevallen waarin de Opdrachtgever bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Opdrachtnemer. 

 

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het overeengekomen factuurbedrag. 

 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Versie maart 2020 

 

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 

8. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of kan bestaan uit hoofde van een annuleringsverzekering (bruiloftverzekering). 

 

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies,diefstal en of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende gelden en of zaken (bruiloft cadeaus) gedurende de uitvoering van de opdracht. 

 

10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de door Opdrachtnemer, ingeschakelde derden of door toeleveranciers – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake. 

 

11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van goederen tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een Derde. 

 

ARTIKEL 13. VRIJWARINGEN 

 

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van Intellectuele Eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 

2. Indien opdrachtgever aan Planning by Nicki informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten. 

 

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door Derden en Toeleveranciers. 

 

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van Derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 

ARTIKEL 14. OVERMACHT 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt Rechtbank Arnhem. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 


 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

 

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

ARTIKEL 17. PRIVACYBELEID 

1. Opdrachtnemer heeft een Privacybeleid. Dit Privacybeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens die Opdrachtnemer verwerkt van de Opdrachtgever. Het meest actuele Privacybeleid vind je altijd op www.planningbynicki.com 

 

ARTIKEL 18. GESCHILBESLECHTING 

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Versie October 2022 www.planningbynicki.com Versie October 2022

ARTIKEL 19. WIJZIGING EN PLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

1. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

2. Van toepassing is steeds die versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

 

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen. 

 

5. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

 

6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

7. Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is daar het een fatale termijn betreft, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid 6. 

 

8. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen

bottom of page